Czas pracy: Pn. - Pt. 8.00 - 18.00

Śledź nas:

RODO

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

WORK UNIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858307, NIP 1182213072, REGON 386956239, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 24775, reprezentowana przez Vadym Klius – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

WORK UNIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858307, NIP 1182213072, REGON 386956239, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 24775. Kontakt e-mailowy: vadym.klius@workunit.biz, telefon: +48 730 733 768.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: vadym.klius@workunit.biz, telefon: +48 730 733 768.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Pani/Pana, podmiotu, którego Pani/Pan jest właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym z firmą, prezentacji w serwisie www.workunit.com , przygotowania oferty, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania tej oferty, a także przeprowadzenia badania satysfakcji klienta; celem przetwarzania jest także przechowywanie informacji na potrzeby ochrony praw osoby, której dane dotyczą i administratora, w tym przedstawiania dowodów w postępowaniach. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności Firmy, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości, a także ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Jakie kategorie danych spółka przetwarza?

Firma przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe, NIP, Regon, forma prawna.

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą ujawniane: dostawcom usług, zapewniającym Firmie funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, doradcom prawnym, biznesowym, firmom kurierskim, pocztowym, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe, klientom oraz osobom odwiedzającym serwis workunit.pl.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez okres działalności Firmy .

Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Firmę, mają prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

b. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;

c. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;

f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);

g. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

h. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający Pani/Pana prawa?

1. Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych i tym samym dostosowywanie usług firmy i treści jakie otrzymuje ta osoba.

2. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą tylko:

a. w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy firmą jako administratorem a tą osobą lub

b. gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.

W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka. W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem a firma jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

3. Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Firma nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z realizacją umowy pomiędzy oboma podmiotami lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł.